Ny – Tilbud om Aflastning

Asterias aflastningstilbud er et specialiseret aflastningstilbud, der har til formål at tilgodese de børn og unge, der har behov for et tilbud, som tager højde for et komplekst diagnosebillede, hvor forståelsen af, hvordan det kommer til udtryk hos den enkelte, er afgørende for, at aflastningen kan lykkes.

Formål med tilbuddet

Aflastningstilbuddets formål er primært at aflaste forældrene, men vi vil til enhver tid stræbe efter udvikling i relation til barnet/den unge. Vi vil kontinuerligt afsøge mulighederne for succesoplevelser sammen med barnet/den unge og forældrene under hensyntagen til, hvad der ellers foregår i den enkeltes liv. Det er vigtigt, at barnet/den unge oplever det som et fristed at være tilknyttet aflastningstilbuddet.

Beskrivelse af tilbuddet

Vores mange års erfaring fra Søstjerneskolen betyder, at vi er eksperter i at skræddersy individuelle løsninger tilpasset den enkeltes behov. Det gælder også i vores aflastningstilbud, hvor vi strækker os langt for at finde løsninger, der giver mening for det enkelte barn/ung og familien.

Da aflastningstilbuddet foregår på Søstjerneskolen, afgrænser det sig til de børn og unge, som har
tilknytning til et skoletilbud.

Aflastning i hjemmet

Fra kl. 14.00 – 22.00 på hverdage.
Fra kl. 8.00 – 22.00 i weekender og skoleferier.

Dag-aflastning uden for hjemmet i Søstjerneskolen lokaler:

Fra kl. 15.30 – 22.00 i hverdagen.
Fra kl. 8.00 – 22.00 i weekender, helligdage og skoleferier.

Målgruppe

Asterias aflastningstilbud henvender sig til normalt til højtbegavede børn og unge i alderen 6 – 17 år med langvarig eller varig nedsat psykisk funktionsevne i et betydeligt omfang. Vi har særlig ekspertise inden for børn og unge med krydsdiagnoser inden for autisme, ADHD, ADD, OCD, spiseforstyrrelser, angst og tilpasningsreaktion.

Aflastningstilbuddet henvender sig til børn og unge, hvis funktionsniveau forudsætter, at personalet har særlige kvalifikationer i forhold til at møde barnet. Fx:  

  • børn og unge, som er sårbare i forhold til at møde nye mennesker, hvor det er nødvendigt, at relationsopbygningen foregår på en helt bestemt måde og i et tæt samarbejde med forældrene.
  • børn og unge, som har behov for helt særlige hensyn i forhold til tilrettelæggelsen af, hvor og hvordan aflastningen kan foregå.
  • børn og unge med svære sanseintegrationsvanskeligheder.
  • børn og unge, som forsøger at leve op til, hvad de tror, andre forventer af dem. Det kan komme til udtryk ved, at det de viser udadtil ofte ikke stemmer overens med, hvordan de i virkeligheden har det.
  • børn og unge, som har et svingende funktionsniveau og har vanskeligt ved at regulere deres energi, hvorfor de har brug for at blive mødt lige der, hvor de er lige nu.
  • børn og unge, som på den ene side behøver struktur og forudsigelighed, men samtidig har svært nedsat kravkapacitet, hvorfor de kan have brug for en høj grad af fleksibilitet inden for rammen.
  • børn og unge, som har brug for hjælp til at mærke, hvornår der er behov for mad, drikke og toiletbesøg.

Mulighed for fællesskab

Der er mulighed for, at barnet/den unge kan opholde sig sammen med sin aflaster i Søstjerneskolens lokaler. Her kan vi tilbyde flere forskellige faciliteter, hvor der er rig mulighed for at være sammen om noget fælles tredje; multisalen, madlavning, gaming og krea. Ligeledes indbyder de omkringliggende udearealer til gåture, legepladsbesøg eller anden fysisk udfoldelse. Brugen af Søstjerneskolens lokaler kan desuden give mulighed for, at barnet/den unge langsomt giver slip på sin egen aflaster og kommer til at indgå i fællesskab med andre aflastere, børn og unge.

Der kan laves aftale om, at aflasteren kan hente og bringe barnet/den unge, evt. fra skole med henblik på så få skift i hverdagen som muligt for barnet.

Lovgrundlag

Asterias aflastningstilbud bevilges oftest i henhold til Serviceloven § 44/84, stk. 1

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Alternativt kan Servicelovens § 41 anvendes.

”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.” 

Der kan også være mulighed for, at kommunen på baggrund af en børnefaglig undersøgelse bevilger aflastningstilbuddet i henhold til Servicelovens §52 stk. 3 nr. 9.

”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 5657 a57 b og 58§ 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

(nr. 1-8 ikke relevant)

9)Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.”