Tilbud om kontaktperson

Unge med psykiske diagnoser ofte er mere afhængige af deres forældres støtte i hverdagen.  En kontaktperson kan både hjælpe med de praktiske opgaver i hverdagen og understøtte den unges selvstændighedsudvikling og psykiske velbefindende

Den naturlige løsrivelse, der sker mellem unge og forældre i teenageårene, kan være udfordret for denne gruppe af unge og deres forældre. Det skyldes blandt andet, at de unge er mere afhængige af deres forældres støtte i hverdagen sammenlignet med deres jævnaldrende.

Her kan det hjælpe at have en støttekontaktperson, der arbejder målrettet med den unges selvstændighedsudvikling.

Målgruppen

Asterias tilbud om kontaktperson henvender sig til unge i alderen fra 12 – 23 år med flere diagnoser inden for autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, OCD, angst, spiseforstyrrelse, depression og tilpasningsreaktion.

Det kan for eksempel være:

 • Unge som er sårbare i forhold til at møde nye mennesker, hvor det er nødvendigt, at relationsopbygningen foregår på en helt bestemt måde og i et tæt samarbejde med forældrene.
 • Unge som har behov for helt særlige hensyn i forhold til tilrettelæggelsen af, hvor og hvordan samværet med kontaktpersonen kan foregå.
 • Unge med svære sanseintegrationsvanskeligheder.
 • Unge, som forsøger at leve op til, hvad de tror, andre forventer af dem. Det kan komme til udtryk ved, at det de viser udadtil ofte ikke stemmer overens med, hvordan de i virkeligheden har det.
 • Unge som har et svingende funktionsniveau og vanskeligt ved at regulere deres energi, hvorfor de har brug for at blive mødt lige der, hvor de er lige nu.
 • Unge, som på den ene side behøver struktur og forudsigelighed, men samtidig kan have brug for en høj grad af fleksibilitet inden for rammen qua et svingende funktionsniveau.
 • Unge med tendens til at isolere sig.
 • Unge som har brug for hjælp til at mærke, hvornår der er behov for mad/drikke/toiletbesøg.
Rammerne

Kontaktpersonen kan arbejde med specifikt aftalte forhold og mål omkring den unge eller være en støtte omkring den unge i et bredere perspektiv. 

I samarbejde med den unge og forældrene udarbejder kommunen en handleplan over, hvilke områder den unge skal arbejde med (Servicelovens § 140).

En kontaktperson kan for eksempel hjælpe med: 

 • Støtte til ADL funktioner for eksempel egen transport, indkøb, økonomihåndtering
 • Jobsøgning
 • Selvforståelse
 • Fritidsliv
 • Støtte til social udvikling herunder kontaktetablering og indgå i social interaktion
 • Støtte til at bryde isolation i hjemmet
Samarbejdet med forældrene

En udviklingsindsats for en ung inden for vores målgruppe vil oftest foregå i et tæt forældresamarbejde. Det kræver tillid til os, når vi får lov til at arbejde med de unge, og vi bestræber os altid på, at forældrene føler sig trygge ved os gennem et gennemsigtigt, ærligt og tæt samarbejde.

Forældrene udgør en vigtig sparringspartner og ressource for kontaktpersonen. Særligt i opstartsperioden hvor relationen mellem kontaktperson og den unge er under etablering. Via et tæt forældresamarbejde, hvor forældrene løbende orienteres og inddrages i udviklingspunkterne, vil forældrene kunne understøtte udviklingen i deres daglige kontakt med deres barn.  

Vi aftaleler løbende sammen med forældrene, hvordan samarbejdet skal foregå i praksis. Det er helt afgørende, at den unge oplever, at kontaktperson kan udgøre et fortrolighedsrum og at forældresamarbejdet ikke sker på bekostning af dette.  Derfor afstemmes tilrettelæggelsen af forældresamarbejdet også med den unge. 

Vores første fælles opgave er at sikre det rette match mellem den unge og kontaktpersonen. Vi bruger den tid, der er nødvendig. Samtidig forholder vi os også realistisk til, at vi ikke kan ramme rigtigt hver gang. Hvis det er tilfældet, sadler vi om, og bruger de erfaringer, vi har fået, i søgningen efter en anden aflaster. 

Mulighed for fællesskab

De fleste unge ønsker at indgå i sociale fællesskaber, men vi ved, at det netop for denne målgruppe af unge kan være særligt vanskeligt.

Kontaktpersonen og den unge vil have mulighed for at opholde sig i Søstjerneskolens lokaler, hvor der er gode muligheder for at lave forskellige aktiviteter eventuelt sammen med andre unge og deres kontaktpersoner.

Eksempler på aktiviteter:

 • Kreative projekter i krea rum
 • Madlavning eller bagning
 • Fysisk aktiviteter i mulitisalen
 • Musik
 • Gaming
 • Brætspil
Lovgrundlag

Der er forskellige muligheder for bevilling af kontaktperson i lovgivningen.

 • Barnets Lov § 32.
  En kontaktperson vil oftest blive bevilget efter Barnets Lov § 32 stk. 1 nr. 3., hvilket forudsætter, at socialforvaltningen har udarbejdet en afdækning eller børnefaglig undersøgelse i henhold til Barnets Lov.
  ”Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om en eller flere af følgende støttende indsatser, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet:
  (nr.1-2 ikke relevant)
  3) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
  (nr. 4-8 ikke relevant).”
 • Barnets Lov § 30.
  Der er også mulighed for at få bevilliget en kontaktperson efter Barnets Lov stk. 1. nr.4 som en tidlig forebyggende indsats.
  ”Når kommunalbestyrelsen vurderer, at det kan imødekomme barnets eller den unges behov, skal kommunalbestyrelsen tilbyde en eller flere af følgende tidligt forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien:
  (nr. 1-3 ikke relevant)
  4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder.”

Lad os sammen finde
den helt rigtige løsning til jer