Forældresamarbejde

Når Søstjerneskolen indleder samarbejde med elevernes forældre, er fokus som oftest at opklare kompleksiteten omkring eleven og familiestrukturerne. Forældre til elever på Søstjerneskolen har mange gange oplevet frustration, afmagt og belastningsreaktioner i forhold til krydspres mellem tidligere skoler, forvaltninger og egne forventninger til deres barns skolegang, og denne frustration ”arver” Søstjerneskolen.

Der foregår mange parallelprocesser i forældresamarbejdet, og alle processerne har til formål at normalisere forældrerollen i forhold til deres barns skolegang.

Skolens primære forældrearbejde har fokus på at opklare hvilke fokuspunkter, der fylder mest hos forældrene og hjælpe med at prioritere disse, så der kan laves en handleplan i forhold til indsats.

Forældrene har ofte mange kasketter på, og de fleste har gennem længere tid oplevet at de skulle varetage deres børns interesser og behov når det kommer til behandling, social træning, terapier, undervisning, forvaltning af lovkrav, psykiatrisk indsats og den almindelige alderssvarende opdragelse ind i en autismekompleks virkelighed.

Søstjerneskolen vil gerne tilbyde at overtage de forskellige aktørposter for forældrene, men denne overdragelse fra forældrene til skolen sker først, når forældrene har oplevet skolen som kompetent samarbejdspartner, der forstår og respekterer deres perspektiv. Denne proces opstår i løbet af de første måneder, hvor eleven er indskrevet og korrigeres løbende under indskrivningen, og indtil forældrene har fået sorteret og håndteret de mange udfordringer, deres barns skolegang hidtil har bevirket.

Målet for denne indsats er, at forældrene bliver i stand til primært at varetage deres forældrerolle i forhold til familielivet og søskendeforhold og at de i langt mindre grad skal bruge deres tid og energi på formelle, administrative og forvaltningsmæssige udfordringer.

En anden parallelproces, som Søstjerneskolen har fokus på, er at retablere familiens sociale netværk, som forældrene har haft både familiært og venskabeligt, men som mange har mistet på grund af årelang belastning, der har nedbrudt overskud, tolerance og social energi. Det tager energi at vedligeholde og modtage hjælp fra sit netværk, og selvom de fleste forældre udmærket er klar over værdien, har de ofte måtte opgive kontakten på grund af eget underskud. Dette netværk ønsker Søstjerneskolen at være med til at klæde på og give strategier til at støtte forældrene, så der kommer heling og energi ind i relationerne.

En tredje parallelproces er de familier, hvor søskende gennem længere tid har været udsat for sekundær belastning qua deres søster eller brors massive behandlingsbehov. Disse søskende oplever, at forældre må vælge dem fra tidsmæssigt og energimæssigt og de søskende føler sig ofte efterladte, alene og ensomme i deres familie. Søstjerneskolens indsats favner også søskendebørn, hvis de har brug for samtaler eller gruppeaktiviteter i forhold til mestring af deres søskenderoller.