Visitation og procedure

Visitation til Søstjerneskolen varierer fra kommune til kommune, men som udgangspunkt foregår visitationen således:

  • Elevens sagsbehandler (SOF) og den lokale PPR psykolog indstiller eleven til en bevilling til et behandlingstilbud på Søstjerneskolen.
  • Sagen sendes til kommunens visitationsudvalg. Visitationsudvalget tager stilling til, om eleven skal henvises, og hvortil.
  • Er visitationsudvalget enige i, at Søstjerneskolen er det rette tilbud for eleven, kontakter sagsbehandler Søstjerneskolen og elevens papirer sendes til Søstjerneskolens kontor.
  • Søstjerneskolens visitationsudvalg forholdes sig til, om eleven kan optages på skolen.
  • Hvis både kommune og skole er enige, udfærdiger skolen en kontrakt, der sendes til den visiterende kommune.
  • Sagsbehandler og forældre inviteres til besøg på skolen og herefter til et indskrivningsmøde.
  • Eleven starter på Søstjerneskolen, så snart de formelle papirer er underskrevet af BUF og SOF.

To gange om året skriver Søstjerneskolen en statusrapport om hver enkelt elev. Statusrapporterne indeholder konkrete anbefalinger til om eleven skal fortsætte på Søstjerneskolen, eller om eleven kan visiteres til et mindre indgribende tilbud.